• Top service
  • Altijd een scherpe prijs
  • Reeds veel tevreden klanten
  • Voor optometristen door optometristen
Geen producten

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en/of aanbiedingen van ROCKMED B.V.

(hierna : “ROCKMED”) met derden (hierna te noemen “wederpartij”).

2. Offertes

De door ROCKMED uitgebrachte offerte vormt de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst met de wederpartij, na ondertekening of bevestiging van laatstgenoemde. Alle door ROCKMED gedane offertes kunnen tussentijds, voor voornoemde ondertekening of bevestiging van de wederpartij, worden ingetrokken. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt is in de offertes geen dienstverlening, zoals ter zake van montage of installatie, begrepen. Indien in de offerte niet anders is aangeven, is deze niet langer dan 45 dagen geldig.

Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

3. Bindende overeenkomsten

Overeenkomsten zijn voor ROCKMED slechts bindend indien deze schriftelijk zijn aangegaan dan wel schriftelijk zijn bevestigd, door de daartoe namens ROCKMED bevoegde persoon.

4. Leveringstermijn

Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van ROCKMED en de (deel-)betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht al dan niet gedeeltelijk en al dan niet bij wijze van overeengekomen voorschot moet geschieden, is verricht. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze ROCKMED schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en ROCKMED ook binnen deze termijn niet aan de verplichtingen heeft voldaan. Evenmin kan de wederpartij bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd of indirecte schade, door de wederpartij of door derden geleden, eisen.

5. Bruikleen- en Zichtzendingen

Zendingen van goederen die ten behoeve van tijdelijke vervanging (bij reparaties) of tijdelijke gebruik vanwege proefgebruik in offerterondes of, demonstratiedoeleinden, op locatie van de wederpartij worden geplaatst en/of geleverd, vallen onder ‘Bruikleen’.

Deze goederen blijven te allen tijde eigendom van ROCKMED echter vallen onder de verantwoording van de wederpartij en deze is hierover een nader overeen te komen bruikleenvergoeding verschuldigd aan ROCKMED. Indien er geen bruikleentermijn is overeengekomen, bedraagt deze zonder nadere schriftelijke overeenstemming dan wel bevestiging van ROCKMED nooit langer dan 6 maanden, ingaande vanaf de leverdatum op locatie.

Zendingen die op locatie van de wederpartij worden geplaatst ten behoeve van visuele beoordeling in offerterondes of demonstratiedoeleinden, vallen onder ‘Zichtzending’. De termijn hiervoor is één maand ná leverdatum op locatie tenzij anders is overeengekomen. Overige voorwaarden zijn gelijk als bruikleenzendingen.

Indien de te leveren goederen ter bruikleen of zichtzending onder het decontaminatieprotocol van ROCKMED vallen, wordt dit protocol aan de wederpartij kenbaar gemaakt dan wel overgelegd en geldt het volgende:

Goederen die onder het decontaminatieprotocol vallen dienen door de wederpartij dienovereenkomstig terug afgeleverd te worden aan ROCKMED mét bijbehorende decontaminatieformulieren volledig ingevuld. Indien de wederpartij hierbij op enigerlei wijze in gebreke blijft vervalt bij een recall of andere calamiteit de aansprakelijkheid en risico naar de wederpartij, alsook staat vast dat de wederpartij schadeplichtig is jegens ROCKMED voor de daaruit voortvloeiende schade, zoals maar niet uitsluitend de door ROCKMED in het kader van onvolledige decontaminatie te maken kosten.

6. Garantie

ROCKMED garandeert dat alle geleverde goederen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen. Voor gebreken in geleverde goederen is ROCKMED, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting jegens de wederpartij, aldus aansprakelijk dat ROCKMED alle onderdelen, waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van ondeugdelijk materiaal enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, door andere zullen vervangen, dit ter keuze van ROCKMED. In dat geval moet zodanig gebrek binnen acht dagen na ontdekking ter kennis van ROCKMED worden gebracht en moeten de goederen, of in onderling overleg de betrokken onderdelen daarvan, tenzij ROCKMED zulks niet nodig achten, terstond vrachtvrij naar de plaats waar de reparatie moet worden verricht, worden gezonden.

Alle garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming, onoordeelkundig zijn/worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt bedraagt de garantietermijn maximaal twaalf maanden na inbedrijfstelling. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid van ROCKMED.

Indien het nodig is ter plaatse waar de goederen zich bevinden inspecties en/of werkzaamheden te verrichten, of dit door ROCKMED op verzoek van de wederpartij wordt gedaan, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de wederpartij indien blijkt dat de levering door ROCKMED geen gebreken vertoonde. Voor zover nodig dient deze de nodige faciliteiten en het nodige hulppersoneel kosteloos te beschikking te stellen aan ROCKMED.

Herstel of vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. De garantie voor goederen, zich bevindende buiten Nederland, houdt ROCKMED zich slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

Algemene Voorwaarden van ROCKMED B.V.,

Moorland 3F, 5688 GA, Postbus 121, 5688 ZJ Oirschot

7. Bijzondere eisen en omstandigheden

Alle goederen worden in de gebruikelijke uitvoering geleverd en alle werkzaamheden op de normale wijze verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen tijdig schriftelijk en voldoende duidelijk en gedetailleerd aan ROCKMED te worden opgegeven. ROCKMED zal de wederpartij daarna schriftelijk berichten in hoeverre deze in acht genomen kunnen worden.

8. Vervoer

Tenzij anders overeengekomen wordt af fabriek c.q. magazijn geleverd. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, tenzij levering franco, inclusief verzekering, is overeengekomen.

9. Prijzen

ROCKMED prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. ROCKMED is gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele, in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in de prijsbepalende factoren, zoals van grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen.

Indien tevens dienstverlening is overeengekomen is ROCKMED bevoegd om eventuele kosten, verband houdend met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

10. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.

Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht, met een minimum van € 40, -. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de wederpartij door overlegging van bescheiden te worden bewezen. Indien achteraf in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrecht wordt genomen zal de wederpartij, zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van een maand) van de kredietgeving een rente gelijk aan de wettelijke vertragingsrente dienen te vergoeden.

De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.

Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat ROCKMED de vrije beschikking heeft gekregen over het betaalde bedrag.

Wordt op rekening geleverd dan is de wederpartij gebonden aan boekingen van ROCKMED, en wel in die zin dat de wederpartij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen.

Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening aan de oudste openstaande vordering. ROCKMED is steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door ROCKMED, uit welke hoofde dan ook, te verrichten betalingen.

Indien de wederpartij met enige betaling jegens ROCKMED in gebreke is, heeft ROCKMED het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding voor ROCKMED.

11. Verlengd eigendomsvoorbehoud

ROCKMED behoudt zich de eigendom voor van de thans geleverde en in de toekomst te leveren goederen aan de wederpartij, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van ROCKMED op wederpartij volledig voldaan zijn, en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komend saldo, met dien verstande dat de wederpartij aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld.

Bij een terugvordering van goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud is wederpartij naast de openstaande vorderingen eveneens een vergoeding verschuldigd aan ROCKMED voor het gebruik van deze goederen, welke op jaarbasis 15% van de nieuwwaarde van de gebruikte goederen bedraagt.

De wederpartij is gerechtigd, zolang deze zijn verplichtingen jegens ROCKMED nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken; de wederpartij is niet gerechtigd de goederen ROCKMED al dan niet met (beperkte) rechten te bezwaren, of aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

12. Reclames

Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen acht dagen na ontvangst der goederen of na het uitvoeren van de werkzaamheden, behoudens indien de oorzaak van deze grieven niet aanstonds valt te ontdekken, in welk geval de reclames binnen acht dagen na ontdekking ter kennis aan ROCKMED moeten worden gebracht.

Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet.

13. Aansprakelijkheid ROCKMED

Aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ROCKMED geleverde goederen c.q. uitgevoerde werkzaamheden is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen geleverd zijn of de betreffende werkzaamheden verricht zijn, met een algemeen maximum van €454.000,-- per schade geval. Alleen schade aan de goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade, bijvoorbeeld wegens productieverlies, gederfde winst of persoonlijke schade alsmede vergoeding van schaden van derden is altijd uitgesloten.

14. Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart ROCKMED voor alle aansprakelijkheid welke op ROCKMED jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ROCKMED geleverde goederen of door ROCKMED verrichte werkzaamheden.

15. Adviezen en gegevens omtrent de samenstelling van goederen

ROCKMED adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. ROCKMED aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Het advies kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingmogelijkheden.

16. Tekeningen, schema’s, modellen en computerprogramma’s

Tekeningen, schema’s, modellen en computerprogramma’s mogen zonder schriftelijke toestemming van ROCKMED niet anders dan voor eigen gebruik worden gekopieerd terwijl zij ook niet aan derden ter inzage mogen worden gegeven.

17. Beproeving

Beproeving van te leveren goederen vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd. De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de wederpartij bij de beproeving aanwezig wil zijn dient de wederpartij zulks tijdig van te voren mede te delen. In alle daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een beproevingsrapport opgemaakt. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot de conclusie dat de te leveren goederen naar behoren functioneren c.q. de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk zijn verricht is daarmee de beproevingsprocedure voltooid en wordt zulks vastgelegd in het verslag van de beproeving. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot afkeuring dient ROCKMED in de gelegenheid te worden gesteld alsnog de goederen of werkzaamheden binnen een redelijke termijn opnieuw ter beproeving aan te bieden. Extra kosten ten gevolge van bijzondere beproevingen, beproevingen elders dan op de normale plaats of niet aan ROCKMED toe te rekenen vertragingen bij de beproeving zijn voor rekening van de wederpartij.

18. Overmacht, opschorting en ontbinding

Onder overmacht wordt verstaan elke van vrije wil onafhankelijke omstandigheid-ook indien deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was-die tot naleving van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd zoals, doch niet uitsluitend oorlog(sgevaar), oproer, staking of het door leveranciers niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens ROCKMED.

In geval van overmacht heeft ROCKMED het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In deze gevallen is ROCKMED op geen enkele manier tot schadevergoeding verplicht.

Mocht ROCKMED voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent de verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij dan heeft ROCKMED het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dient de wederpartij op verzoek van ROCKMED naar dient oordeel genoegzaam betalingszekerheid te verschaffen.

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, zoals maar niet beperkt tot als gevolg van een faillissement of surseance van betaling, heeft ROCKMED het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd de rechten van ROCKMED op schadevergoeding.

Indien ROCKMED dan wel de wederpartij een met ROCKMED gesloten overeenkomst ontbindt is de wederpartij gehouden aan ROCKMED een vergoeding te betalen voor iedere dag dat zij de apparatuur heeft gebruikt. Deze vergoeding bedraagt op jaarbasis 15% van de nieuwwaarde van de apparatuur.

19. Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien een voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd. Indien ROCKMED schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.

20. Nietige en onwerkzame bepalingen

Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht.

21. Toepasselijk recht

Op alle door ROCKMED gesloten overeenkomsten Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

22. Geschillen

Bij eventuele geschillen tussen ROCKMED en de wederpartij is uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant bevoegd hiervan kennis te nemen.

23. Verwijzing Engelstalige versie

Van deze algemene voorwaarden is eveneens een Engelstalige versie beschikbaar welke te raadplegen is op www.rockmed.nl en op verzoek zal worden toegestuurd. Bij de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde van doorslaggevende betekenis.

Oirschot, gewijzigde versie oktober 2013

ROCKMED B.V.

Postbus 121

5688 ZJ OIRSCHOT

tel. 0499-551020

Rockmed Opto richt zich, als specialist binnen de oogheelkunde-, optiek- en oogzorgbranche, op het leveren van kwaliteitsapparatuur, instrumenten en producten. Wij leveren uitsluitend B2B, consumenten kunnen bij ons geen offerte opvragen.

Kies hier uw regio

Het Nederlandse assortiment is anders als het Belgische assortiment. We raden u aan de juiste regio te kiezen.